en

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό αγαθό. Υπήρχε υπάρχει και θα υπάρχει ανεξάρτητα της παρουσίας του ανθρώπου.
Η περιβαλλοντική ισορροπία άρχισε να διαταράσσεται και να κινδυνεύει άμεσα να ανατραπεί από τη στιγμή που ο άνθρωπος προσδιορίστηκε σαν το υπέρτατο Ον και το περιβάλλον χρήσιμο μόνο αν τον εξυπηρετεί.
Ο πλανήτης μας αποτελεί ένα πεπερασμένο σύστημα παροχής αγαθών και είναι πλέον ορατά τα όρια που οδηγούν στην ολοσχερή καταστροφή του.
Ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια ταχύτατη διαδικασία αποκοπής του από το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον και ένταξής του σε ένα άλλο τεχνητό και συνεχώς υποβαθμιζόμενο.
Η σύγχρονη κοινωνική και οικονομική οργάνωση έχουν αλλοτριώσει και χειραγωγήσει τον άνθρωπο και τον οδηγούν αναγκαστικά στον ατομικισμό, στην αδιαφορία για το σύνολο, τον ωχαδερφισμό και την άκρατη επιθυμία για την επιδίωξη της υλικής ευδαιμονίας..
Είναι πλέον ολοφάνερη η αλήθεια του αφορισμού ότι μέχρι τώρα ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν την "πρόοδο" σαν "υπόσχεση του καλύτερου" τώρα την αισθάνεται σαν "αγγελιαφόρο του τέλους".
Κλειδί για τη λύση του οικολογικού προβλήματος είναι ο αποπροσανατολισμός της οικονομικής ανάπτυξης και η στροφή της κοινωνίας που είναι προσανατολισμένη στον ευδαιμονισμό και την μανιώδη επιδίωξη του κέρδους σε κοινωνία προσανατολισμένη στην αλήθεια.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ατομική ή συλλογική δραστηριοποίηση ώστε μέσα από τις καθημερινές παρεμβάσεις μας να ξεκινήσουμε διαδικασίες ενημέρωσης, ενεργοποίησης και συμπεριφοράς ώστε να επαναπροσδιοριστεί η ανθρώπινη ύπαρξη σε σχέση με το φυσικό της περιβάλλον.
Συστηματική παρέμβαση ώστε να τερματιστεί η αλόγιστη λεηλασία και καταστροφή του βιολογικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα του φυσικού και γεωλογικού πλούτου, της χλωρίδας και της πανίδας.
Αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εναλλακτικών, ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η απομυθοποίηση του σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης που στηρίζεται στην αλόγιστη κατασπατάληση ενέργειας και τη δημιουργία ενός άκρατου ευδαιμονισμού μέσω της συστηματικής εξαπάτησης του ανθρώπου.
Η ανάπτυξη να στηρίζεται σε παραγωγικές μονάδες μικρής κλίμακας, με ήπια προσαρμοσμένη τεχνολογία, έκτασης κεφαλαίου και εργασίας, στις οποίες ο άνθρωπος θα έχει άμεση συμμετοχή στον προγραμματισμό και την παραγωγή.
Η κατάργηση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για οποιοδήποτε σκοπό.
Σταδιακή μείωση και κατάργηση των χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων μέσω της προώθησης εναλλακτικών μορφών γεωργικής παραγωγής και της κατανάλωσης υγιεινών προϊόντων ποιότητας.
Διαφύλαξη και προάσπιση της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας μέσω της προάσπισης και διεύρυνσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της συνειδητής συμμετοχής, της γνώσης, της διαφάνειας και της ανάπτυξης νέων μορφών ανθρώπινης επικοινωνίας και κοινωνικής παρέμβασης.
Η εξάλειψη κάθε κοινωνικής ανισότητας και διάκρισης που έχει σχέση με φυλετικά, θρησκευτικά, σωματικά ή άλλα χαρακτηριστικά, η απόλυτη αναγνώριση της σωματικής και πνευματικής ελευθερίας.
Ανάπτυξη κοινωνιών μορφών αντίστασης στη μάστιγα των ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών και καταπολέμισή τους μέσα από την ανάδειξη των κοινωνικών αιτίων και συνθηκών που τα ευνοούν. Ο ναρκομανής είναι ασθενής και όχι κοινωνικό απόβλητο.
Επαναδιάταξη και επαναιεράρχηση των φυσικών και κοινωνικών αγαθών και ανάδειξη των αρχέγονων απ' αυτά (φύση, περιβάλλον και άνθρωπος) σαν κορυφαία και "εκ των ων ουκ άνευ" για την επιβίωση του πλανήτη μας.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Η ποιότητα και ο τρόπος ζωής στον αστικό και περιαστικό χώρο δηλ. το δομημένο περιβάλλον και οι λειτουργίες της πόλης και του χωριού (κατοικία, καθριότητα, κυκλοφοριακό, αστικό και περιαστικό πράσινο κλπ).
Προστασία και σωστή διαχείρηση των θαλάσσιων, υπόγειων και επιφανειακών νερών (Πατραϊκός, ύδρευση και υδροδότηση, διάβρωση εδάφους κλπ)
Ανάπτυξη και καλλιέργεια της πολιτιστικής και λαογραφικής φυσιογνωμίας της περιοχής μας μέσα από αυθόρμητες και γνήσιες μορφές εκδηλώσεων.
Αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων, εφαρμογή όρων ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους και αποδέσμευση του ελεύθερου χρόνου από την ευρύτερη παραγωγική διαδικασία.
Εφαρμογή και κατοχύρωση της ολόπλευρης περιβαντολογικής αγωγής σ' όλες τις βαθμίδες της σχολικής διαδικασίας, με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτών με οικολογικές ευαισθησίες και συμπεριφορές.
Ανάδειξη της αντικυνηγετικής φυσιογνωμίας της ΟΙΚΙΠΑ.
Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Η δράση μας διέπεται από την αρχή "σκέψου γενικά, δράσε τοπικά"
Ανάδειξη των οικολογικών ζητημάτων μέσα από τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές τους διαστάσεις.
Ανάδειξη και επίλυση των οικολογικών προβλημάτων μέσα από τη συντονισμένη και συνειδητή δραστηριοποίηση όλων των κοινωνικών φορέων της περιοχής μας.
Χρησιμοποίηση πρωτότυπων και δραστικών μορφών παρέμβασης και αξιοποίηση όλου του νομικού θεσμικού πλαισίου προς κάθε κατεύθυνση.
Είναι ξένη για μας κάθε τεχνοκρατική θεώρηση των οικολογικών προβλημάτων, για τα οποία κάθε πολίτης έχει εξίσου βαρύνουσα γνώμη.
Επιδίωξή μας η επαφή και συντονισμός της δράσης μας με όλες τις οικολογικές κινήσεις της χώρας με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός δυνατού και ενιαίου πανελλαδικού και παγκόσμιου ανεξάρτητου εναλλακτικού οικολογικού κινήματος.
Η κίνησή μας είναι κομματικά ανεξάρτητη και για το σκοπό αυτό δεν δέχεται καμία οικονομική ή υλική βοήθεια είτε από τα κόμματα είτε από το κράτος υπό την ευρύτερη έννοιά του.
Οι μορφές παρέμβασής μας, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ρυπαίνουν το περιβάλλον είτε αισθητικά, είτε ηχητικά, είτε πνευματικά.
Ανάπτυξη και καλλιέργεια ανθρώπινων και εναλλακτικών σχέσεων μεταξύ των μελών της κίνησης και ταυτόχρονα αποτροπή εμφάνισης φαινομένων παραγοντισμού και καριερισμού μέσα από τη δράση μας.
Αποκάλυψη και καταπολέμηση των τεχνοκρατικών απόψεων των σύγχρονων "περιβαντολλόγων" που αντιλαμβάνονται τη λύση των οικολογικών προβλημάτων μέσα από την δήθεν ορθολογικοποίηση του υπάρχοντος συστήματος.
Με δεδομένη την αδυναμία των πολιτικών κομμάτων να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν ανοδικά την σημερινή κοινωνία (όντας υπεύθυνα τα πιο πολλά για τον εκφυλισμό ιδεών και οραμάτων και τον κατακερματισμό του κοινωνικού ιστού) προβάλλει αδήριτη η ανάγκη ύπαρξης και δράσης ενός αυτόνομου οικολογικού κινήματος ως κοινωνικής αντιπολίτευσης και μήτρας διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων για την οικονομία, το περιβάλλον, κοινωνία και πολιτισμό.

Η ΟΙΚΙΠΑ λειτουργώντας στα πλαίσια της πολιτικής οικολογίας προσβλέπει στην ολιστική θεώρηση του περιβάλλοντος (φυσικό, ανθρωπογενές, κοινωνικό).

Στοχεύουμε στην ανάδειξη των αιτιών που γεννούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και στην ανάπτυξη ενός κινήματος πολιτών που θα προφυλάσσει, θα ελέγχει, θα προτείνει και θα οραματίζεται.